Fúinn / About UsÓgras committee. From left, Aisling Miller, Maedhbh Ní Dhónaill, Director; Máirín Uí Ghríofa, Breandán Ó Cathasaigh, Chairperson; Rhian Dáibhis and Anita Mhic Gib

Coiste Ógras. Ó chlé: Aisling Miller, Maedhbh Ní Dhónaill, stiúrthóir; Máirín Uí Ghríofa, Breandán Ó Cathasaigh, Cathaoirleach; Rhian Dáibhis agus Anita Mhic Gib

Fís Ógras – Our Vision

Is é ár bhfís go mbeadh Éire ina tír a thabharfadh tacaíocht do dhaoine óga barr a gcumais a bhaint amach, ag cruthú deiseanna le Gaeilge a labhairt agus ag baint spraoi aisti

Leis an bhfís seo a bhaint amach is é a dhéanann Ógras:

 • Suíomhanna a chur ar fáil a thugann misneach do dhaoine óga páirt ghníomhach a thógail i bpobal spraoiúil, comhaimseartha labhartha na Gaeilge.
   
 • Clár oibre don aos óg atá spleodrach, éagsúil agus pleanáilte a chur ar fáil trí Ghaeilge a spreagann machnamh cruthaitheach, neartú muiníne agus forbairt shóisialta.

Our vision is an Ireland where young people are supported to develop to their full potential, creating opportunities to speak Irish while having fun.

To reach this vision Ógras:
 

 • Provides environments that encourage and facilitate young people to enjoy participating in a fun, contemporary, Irish language community
   
 • Provides a vibrant, varied, and planned youth work programme through Irish that encourages creative thinking, confidence building and social development.

Luachanna – Values

Mar eagraíocht, táimid ar son na nithe seo a leanas:

 • A bheith oscailte agus uileghabhálach
 • Comhionannas ar fud na heagraíochta
 • An luach/tábhacht an bhaineann leis an obair dheonach
 • Éagsúlacht inár gcur chuige agus inár dtairiscintí
 • Freastal ar bhonn solúbtha ar riachtanais éagsúla daoine óga
 • Rannpháirtíocht agus úinéireacht daoine óga
 • A bheith leathanaigeanta agus gné idirnáisiúnta den eagraíocht a fhorbairt
 • Atmaisféar cairdiúil agus fáilteach a chruthú i ngach rud a dhéanaimid agus sa chaoi ina dtugaimid fúthu
 • Bród i bhféiniúlacht agus i gcultúr na hÉireann a chur chun cinn

As an organisation we believe in:

 • Being open and inclusive
 • Equality across the organisation
 • The value of Volunteerism
 • Diversity in our approach and offer
 • Flexibility in meeting the varied needs of young people
 • Youth participation and ownership
 • Being outward looking and promoting international dimension to Youth Work
 • Creating a friendly, fun and welcoming atmosphere in all things we do and in how we do them
 • Promoting pride in Irish identity and culture while valuing other identities and cultures
Scroll to Top